ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกระดับองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “Collaborative Reflections on Language, Culture, and Society for a Sustainable Future” โดยมี รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ประเทศมาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ บังกลาเทศ และยูเครน กว่า 100 คน เข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 57 บทความ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
    การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในยุคปัจจุบัน เป็นการยกระดับองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สถาบันคู่ความร่วมมือหลักในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย และศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง รวมไปถึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Humanities, Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย Faculty of Arts and Social Sciences, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน และ College of Education, Carlos Hilado Memorial State University  ประเทศฟิลิปปินส์ 
    ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Professor Paul Kei Matsuda, Ph.D., Arizona State University สหรัฐอเมริกา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Reflections on Feedback in Language and Writing Instruction" และ Professor Ts. Dr. Azizi B Hj. Miskon, National Defence University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Socio-Ecological Thinking Towards Sustainability"