ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อ. วันที่ 11 พ.ค. 66
วันนี้ (11 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่สองโดยพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่
นายรอยล จิตรดอน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คณิตศาสตร์)Professor Dr. Branislav A. Borovac ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล)พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณวัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณรวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทยอาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์