ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดกิจกรรม PSU TRIUP Act Roadshow เตรียมพร้อมบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม PSU TRIUP Act Roadshow ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานทางวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการ ให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล PSU TRIUP Act System นำโดย รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ คุณจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้จัดเสร็จสิ้นไปแล้ว 4 วิทยาเขต ดังนี้

วิทยาเขตปัตตานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (อาคารเรือ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน

วิทยาเขตตรัง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 2022 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดย ผศ. ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 23 คน