ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ยกย่องผู้ทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ให้เป็นตัวอย่างการดำรงชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนให้อนุชนได้ยืดถือเป็นแบบอย่าง โดยมีผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ดังนี้1. พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน ฉนฺทมฺโม)

    พระพิศาลสิกขกิจ ได้สืบทอดปณิธานและเจตนารมณ์ของพระวิเชียรโมลี (แสง ญาณโสภโณ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแจ้งวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาใดๆ

    อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาโรงเรียนแจ้งวิทยาให้มีความเจริญก้าวหน้า จนสามารถเปลี่ยนจากโรงเรียนขนาดเล็กกลายเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในระดับก่อนประถมศึกษา และรางวัลต่างๆ อีกจำนวนมาก

    นอกจากนี้ พระพิศาลสิกขกิจยังเป็นพระนักพัฒนา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการแสดงปาฐกถาตอบปัญหาธรรมะ เป็นพระนักเทศน์แม่แบบของมหาเถระสมาคม เป็นวิทยากรฝึกอบรมพระนักเทศน์และวิทยากรบรรยายธรรมะให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเขียนหนังสือธรรมะเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนได้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสทางการศึกษาและกองทุนอื่น ๆ จำนวนหลายกองทุน2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ได้ริเริ่มฟื้นฟูพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยการซื้อบ้านเก่าบนถนนนครในและนำมาบูรณะปรับปรุงใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่า “บ้านนครใน” เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการอนุรักษ์มรดกอันทรงคุณค่าของเมืองเก่าสงขลาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและเป็นแหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่กระตุ้นให้คนรุ่นหลังมีความรู้สึกรักหวงแหนและหันมาใส่ใจบ้านเกิดมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนเมืองเก่าสงขลามีความเข้มแข็ง สามารถปลุกกระแสให้ประชาชนเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าของเมืองเก่าให้ยั่งยืน ทำให้เมืองเก่าสงขลากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จนเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้าสำหรับการรักษาและผ่าตัดโรคหัวใจแก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์