ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปี 2565
    สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปี 2565 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและได้ทุ่มเทอุทิศตน เสียสละในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชน ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์พิเศษที่สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน มีความตั้งใจทำงานในหน้าที่ ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน จนได้รับการคัดเลือกเป็น "อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน" มีผลงานวิจัยเป็นที่อ้างอิงทั้งจากในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัล “อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย” และยังเป็นแบบอย่างของนักศึกษาในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม จนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม” จากแพทยสภา นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” รางวัล “มหิดลทยากร” ของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัล “แพทย์ดีเด่นของแพทยสภา” รางวัลกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รวี เถียรไพศาล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาขาจุลชีววิทยาช่องปาก มีประสบการณ์ในด้านวิจัย การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกเพื่อการแพทย์ และได้รับทุนวิจัยมาโดยตลอด มีการสร้างงานวิจัยใหม่ๆ จนเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้ประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับนักวิจัยอื่นและอาจารย์หลากหลายสาขาในมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนมากที่ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ที่แตกต่างกันในหลายด้าน สร้างคุณูปการแก่วงการต่างๆ อย่างแพร่หลาย อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย อาจารย์ตัวอย่างด้านการแต่งตำรา และอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล คณะการแพทย์แผนไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนไทย เป็นผู้ที่อุทิศตนในการทำงานทั้งงานวิจัย และการเรียนการสอน ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/WoS มากกว่า 40 เรื่อง มีการอ้างอิงทั้งหมด (Lifetime) ในฐาน Web of Science จำนวน 431 ครั้ง และได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศ และวารสารระดับนานาชาติของต่างประเทศ4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล ปัจจุบันปฎิบัติงานเป็นผู้ประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีประจำภาคี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นนักเคมีอินทรีย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุลการ์ซิเนียและเชื้อราต่างๆ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus จำนวนมากกว่า 170 เรื่อง มีผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนทุนวิจัยสำคัญจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการจัดลำดับจาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น World’s Top 2% Scientists สาขา Medicinal and Biomolecular Chemistry5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีคุณค่าสูงในวงวิชาการโดยได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติมากกว่า 170 เรื่อง ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล ISI และนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล ISI จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล PSU Researcher Grand Slam อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนได้รับการจัดอันดับ World’s Top 2% Scientists ปี 2021 และ 2022