ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จับมือ กรมการแพทย์ พัฒนาศักยภาพการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยการใช้สายสวนแบบครบวงจร
    รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากทั่วโลกเกือบ 100 คน ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ PSU CSHD: One World One Heart: Unite for Mankind  เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีลงนาม “บันทึกความเข้าใจการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวน” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านวิชาการและหัตถการด้านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนให้กับบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมกันผลักดันในการจัดตั้งศูนย์การอบรม (Training hub) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยการใช้สายสวนแบบครบวงจรร่วมกัน ณ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 ที่ผ่านมาการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละปีพบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้ป่วยบางรายต้องรอรับการรักษาเป็นระยะเวลานาน หรือบางรายโชคร้ายไม่สามารถรอรับการรักษาได้ ดังนั้น ทางศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงได้หารือกับกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลในกลุ่มของกรมการแพทย์ ในการหาแนวทางการแก้ปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสุขภาพให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านวิชาการและทักษะรักษาการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนในผู้ป่วยโรคหัวใจ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การเรียนการสอน ฝึกอบรม การทำวิจัย และหัตถการในการเรียนรู้เทคนิคการรักษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับศักยภาพในการรักษาให้เทียบเท่าสากล รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจรวมทั้งร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวน โดยมีสถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ สนับสนุนการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเหมาะสมในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน เพื่อร่วมการรักษากับกลุ่มผู้ฝึกสอน ณ โรงพยาบาลของกลุ่มเครือข่ายแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะด้านวิชาการและหัตถการด้านการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนให้กับบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากร แหล่งฝึก แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการผลิต ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน และร่วมกันจัดตั้งศูนย์การอบรม (Training Hub) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยการใช้สายสวนแบบครบทั้งนี้ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์กลางการรักษาและเรียนรู้การรักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อนในภาคใต้และเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการของคณะแพทยศาสตร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ทักษะความรู้ด้านวิชาการและทักษะรักษาการเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวนในผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การเรียนการสอน ฝึกอบรม การทำวิจัยและหัตถการในการเรียนรู้เทคนิคการรักษา นำไปสู่การยกระดับศักยภาพในการรักษาให้เทียบเท่าสากล รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานและสถานที่ที่เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ด้านการรักษาเปลี่ยนลิ้นหัวใจพัลโมนารีทางสายสวน ให้กับแพทย์และบุคลากรทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ