ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference วันที่ 15 - 16 มิ.ย. 66
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference หัวข้อ “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการสร้างความสุจริตทางวิชาการในวงการศึกษา โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 14 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขยายเวลาส่งผลงานวิจัย พร้อมเปิดรับผลงานประเภทบทคัดย่อภายใน 23 เมษายน 2566 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 มิถุนายน 2566 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน และส่งผลงานบทความวิจัยฉบับเต็ม หรือบทคัดย่อ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 0 7428 9220 อีเมล: educonf@g.psu.ac.th หรือ https://educonf.psu.ac.th/