ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1 ที่ วิทยาเขตปัตตานี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยมีเครือข่าย SUN Thailand 41 และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมงาน ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: Pattani Campus    ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน หรือ “SUN Thailand (Sustainable University Network of Thailand)” มาจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่ต่างตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาที่มุ่งเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเกินขีดจำกัด โดยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ทุกประเทศจะนำไปเป็นกรอบหรือทิศทางของการพัฒนาประเทศ ขณะที่ “สถาบันการศึกษา” ถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการศึกษา และวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และของโลก

    การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ระหว่างสถาบัน สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคส่วนการศึกษาโดยเป็นต้นแบบให้กับภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมไทย และให้สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษา และวิจัย โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม รวมถึงนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดผ่านกลไกการประยุกต์เพื่อให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก ในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร และกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขององค์ความรู้ เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ และบุคลากรที่จะออกสู่ชุมชน และสังคม 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

    วันที่ 20 เมษายน 2566 กิจกรรมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา Creative Economy ได้แก่ โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม : Pattani Heritage City ภายใต้ Creative Economy, โครงการการพัฒนาวิสาหกิจผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นจากผลผลิตการเกษตรอัตลักษณ์, การศึกษาดูงานสถานที่ด้านพหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ได้แก่ เส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม เช่น ย่านเมืองเก่าอา-รมณ์-ดี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางปัตตานี เส้นทางสู่วัฒนธรรม-ธรรมชาติ เช่น สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ ป่าโกงกางบางปู สักการะหลวงปู่ทวด วัดช้างให้, กิจกรรมปลูกต้นศรีตรัง ณ Blue Lake มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

    วันที่ 21 เมษายน 2566 พิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดย ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 สามารถรับชมถ่ายทดสดผ่าน Facebook Live: Pattani Campus, การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถานที่ภายในวิทยาเขตปัตตานี อาทิ ศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ (ปูทะเล) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป่าชายเลน และหอดูนก, การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566, การบรรยาย เรื่อง “Green Parcels: University Actions towards Zero Emission” ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น