ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ รับมอบที่ดิน 36 ไร่ จาก เอ็ม บี เค รีสอร์ท จัดสร้าง รพ.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนอันดามัน สู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอ็ม บี เค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งมอบที่ดิน จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ตั้งอยู่ในตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (Songklanagarind Hospital Phuket) ขนาด 500 เตียง ภายใต้โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รองรับการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับประชากรภาคใต้ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน (สตูล กระบี่ ระนอง ภูเก็ต พังงา ตรัง) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก สอดคล้องนโยบายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยมี ผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66 ที่ผ่านมาผศ. ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน (ANDAMAN HEALTH AND WELLNESS CENTER) ในพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติ เน้นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชากรทุกช่วงวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมและสร้างมูลค่าสูงทางการท่องเที่ยวในมิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันจะขับเคลื่อนภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่น้อยกว่า 197 คน/ปี และเป็นฐานในการอบรมและผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี จะลดการส่งต่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนไปต่างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ครั้ง/ปี รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนไม่น้อยกว่า 25,000 คน/ปี และผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 300,000 คน/ปี ขับเคลื่อนให้เป็นศูนย์วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับแนวหน้าของโลก และเป็นฐานในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical Hub 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนเฉพาะทาง ที่มีขนาด 500 เตียง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้าง วงเงิน 3,140 ล้านบาท ซึ่งการก่อตั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต จะช่วยลดช่องว่างระบบสุขภาพในพื้นที่และการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งภายในปี 2570 จะมีวิทยาลัยสุขภาพนานาชาติอันดามัน ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการของพื้นที่แถบอันดามัน การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ทางการแพทย์เฉพาะทางขนาดใหญ่ เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในกลุ่มอันดามัน สามารถดูแลรักษาโรคซับซ้อนที่โรงพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลต่างๆ และให้บริการครบวงจรการแพทย์เพื่อสุขภาพ ทั้งการตรวจ การรักษา การฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ มีศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ รวมทั้งเป็นการขยายศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญของโลกอีกด้วยนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต (Songklanagarind Hospital Phuket) จะทำให้คนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและ 5 จังหวัดอันดามันได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดี ซึ่งการที่ประชากรมีสุขภาพที่ดีนับเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต หรือ จังหวัดอันดามันยังสามารถเข้ามารับบริการทางการแพทย์ได้ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การมอบที่ดินเพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ในครั้งนี้ ยังเป็นการสานต่อพันธกิจของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญและดำเนินพันธกิจ ภายใต้หลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม ( Environment ) สังคม ชุมชน ( Social ) และกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งการดูแลสังคม ชุมชนด้านสุขภาพอนามัย นับเป็นพันธกิจหลักของบริษัทด้านหนึ่ง