ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ AUN และ ISEM ระดมสมองจัดทำร่างมาตรฐานด้านไอที พัฒนาขีดความสามารถมหาวิทยาลัย ในอาเซียน รองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ AUN Secretariat และ Institute of Software Engineering Improvement and Quality Management (ISEM) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Quality Standardization in University's ICT System and Management เพื่อระดมสมองจัดทำร่างมาตรฐานด้านไอทีของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ร่วมกัน เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กล่าวเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ กล่าวถึงมาตรฐานคุณภาพในระบบ ICT และการจัดการของมหาวิทยาลัย และคุณทัชนันท์ กังวานตระกูล ประธานกรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอเซ็ม จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง ISEM เป็นบริษัทที่มีองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 
    การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยการกำหนดและส่งเสริมการใช้มาตรฐาน ICT คุณภาพสูงและผลักดันให้มหาวิทยาลัยสมาชิก AUN ร่วมกันดำเนินการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานไอที โดยมีผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยสมาชิกและสมาชิกสมทบของ AUN (AUN Member and Associate Member Universities) จำนวน 22 แห่ง จาก 8 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้