ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดเวทีวิชาการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม “Hi-FI Consortium Conference 2023”
    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์ประสานงาน PSU Hi-FI สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการ Hi-FI Consortium ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย นำเสนอผลงานวิชาการอันมาจากโจทย์วิจัยของอุตสาหกรรมโดยนักศึกษาในโครงการ Hi-FI พัฒนาเครือข่ายวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมให้เป็นรูปแบบเฉพาะตัวรองรับความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขาวิชาความรู้ และหลากหลายมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาภายในประเทศ และระหว่างหน่วยงานการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม Spark อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และ Online ผ่านระบบ Zoom ไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่าย Hi-FI Consortium เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา
    โดย Hi-FI Consortium Conference 2023 เป็นการดำเนินการที่เกิดจากเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI Consortium) ซึ่งเป็นเครือข่ายภายใต้แพลตฟอร์มการศึกษาแบบครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม โดย สวทช. ร่วมกับ เครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมได้ร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป็นการเผยแพร่ผลความสำเร็จส่วนหนึ่งของเครือข่ายฯ
    การประชุมวิชาการ Hi-FI Consortium ในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมด้วยแนวคิด Triple Helix” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่มีการทำวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย Hi-FI Consortium รุ่นปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 ผลงานวิจัย จาก 5 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงานดีเด่น