ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ และ สำนักวิทยบริการ ม.อ. คว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ปี 2565
    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี 2565 ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้สัญลักษณ์ G-Green และเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินงานตามมาตรการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และ ผศ. ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด G-Green TOWARDS LOW CARBON SOCIETY “มุ่งสู่คาร์บอนต่ำ" เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้สัญลักษณ์ G-Green จำนวน 263 แห่ง พร้อมชูความสำเร็จที่หน่วยงานสามารถดำเนินงานตามมาตรการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 8 หลังจากเข้าร่วมโครงการ พร้อมขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนร่วมกัน    โดยมีหน่วยงานที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จำนวน 141 แห่ง ระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 45 แห่ง ระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 59 แห่ง ระดับ Green Plus จำนวน 9 แห่ง และมีผลิตภัณฑ์ G-Upcycle ที่ได้รับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 41 ผลิตภัณฑ์

    ในโอกาสนี้ได้จัดเวทีสัมมนาวิชาการ “ก้าวย่างพลัง G-Green มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยผู้แทนโครงการ G-Green ปี 2565 ซึ่งมี รศ. ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

    ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ และ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ได้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีมาก (เหรียญเงิน) และสามารถผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว สู่ระดับดีมาก (เหรียญทอง) ประจำปี 2565