ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต จับมือ 3 ภาคี รวมพลนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว กำหนดทิศทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงาน Phuket Tourism Forum 2023 งานรวมพลนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวเพื่อกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “เพราะโลกเราไม่เหมือนเดิม” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 100 คนเข้าร่วม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ตึก5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา     นอกจากนี้ภายในงานยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ และสภาอุตสาหกรรมกลุ่มอันดามัน เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้วยการพัฒนาทักษะเดิม (Upskills) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskills) โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญของภาคเอกชน ให้คำปรึกษาแนะนำการวิจัย การพัฒนา การตรวจวัด การรับรองมาตรฐาน การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระหว่างหน่วยงานทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ผ่านหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน สมาคม และห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
    ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานดังกล่าว จะมีโครงการรองรับเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตต่อไป