ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
    สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 427 (4/2565) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทาน ถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หลักสูตรและการสอน) แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน    ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศูนย์กลางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้วยพระปณิธานที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งยังทรงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ กับ สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายนอกประเทศ

    พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะ “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ทรงเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่รุ่น 104 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังทรงเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านการศึกษา ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งด้านการกำหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ ทั้งทรงเป็น “ครู” และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริง


    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ในด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ การสร้างอาชีพ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยผ่านโครงการต่างๆ อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการกำลังใจในพระดำริ มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ เป็นต้น รวมทั้ง ได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจ (Inspire) การให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง เด็กติดผู้ต้องขังหญิง และผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำ ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ การให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนฟื้นฟูจิตใจ จนได้รับความสนใจจากนานาประเทศ 

    ด้วยน้ำพระทัยที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับจากกฎหมายและสังคม พระองค์ยังทรงก่อตั้งมูลนิธิ ณภาฯ เพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้