ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิศวฯ ม.อ. ร่วมกับ โตโยต้า ทูโช (NETH) ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) และ บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TDET) แถลงข่าวพร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตร “อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา” โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ และ Mr.Yasushi Takabayashi ประธานกรรมการผู้จัดการและซีอีโอ NETH ร่วมลงนาม พร้อมด้วย Mr. Hiroshi Nakamura ซีอีโอ TDET นายสุรเชษฐ์ ชุมพล ผู้จัดการทั่วไปแผนกพัฒนาซอฟต์แวร์ NETH ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ. ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะฯ” ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66
รศ. ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะฯ” กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากรของ NETH และ TDET นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อีกทั้งรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรของบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ให้พร้อมรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคตอันใกล้