ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ นักวิจัย ประเทศไต้หวัน ค้นพบสาหร่ายชนิดใหม่ของโลก
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย นางสาวสินจัย เพชรรัตน์ นางสาวกัตติกา พัฒราช นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรชีววิทยา รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ Prof. Dr. Shao Lun Liu อาจารย์จาก Tunghai University ประเทศไต้หวัน ได้ร่วมกันศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายสีเขียวสกุล Halimeda จากเกาะไต้หวัน Dongsha Atoll และ Spratly Island โดยใช้หลักฐานทางชีวโมเลกุลด้วยยีน tufA และ rbcL และการกำหนดขอบเขตของชนิดโดยใช้ Automated Barcode Gap Discovery (ABGD) และ Statistical Parsimony Network (SPN) ร่วมกับการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด ผลการศึกษาพบสาหร่าย Halimeda จำนวน 9 ชนิด คือ Halimeda borneensis, Halimeda cylindracea, Halimeda discoidea, Halimeda distorta, Halimeda macroloba, Halimeda minima, Halimeda opuntia, Halimeda renschii, และ Halimeda velasquezii