ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ร่วมรำลึกถึงวันสถาปนา พร้อมเชิดชูผู้สร้างเชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2566”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2566” (PRIDE OF PSU 2023) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัย และยกย่องเชิดชูบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ You Tube : @psuconnext โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ ดังนี้ 

เวลา 08.00 - 09.00 น. 
ลงทะเบียน / ลงทะเบียนผู้เข้ารับรางวัล

เวลา 09.00 - 09.10 น. 
กิจกรรมขับร้องเพลง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 09.10 - 09.15 น. 
กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เวลา 09.15 – 09.20 น. 
กล่าวเปิดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา 09.20 – 10.00 น.
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดย “ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว” กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เวลา 10.00 – 10.15 น.
กิจกรรมการแสดงโขน โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เวลา 10.15 – 10.35 น.
มอบรางวัล (ช่วงที่ 1)

เวลา 10.35 – 10.50 น.
กิจกรรมพบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลา 10.50 – 11.15 น.
มอบรางวัล (ช่วงที่ 2)

เวลา 11.15 – 12.00 น.
กิจกรรม “ศิษย์เก่ากับคุณค่าสงขลานครินทร์” โดย
- คุณพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปัตตานี

เวลา 12.00 – 12.45 น.
มอบรางวัล (ช่วงที่ 3)

เวลา 12.45 – 13.00 น.
กล่าวปิดงานโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์