คุณธรรมและความโปร่งใส                 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่
              1. ดัชนีความโปร่งใส
              2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
              3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน
              4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
              5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน
01.   โครงสร้าง

            แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                        โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                        ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
                        ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

02.   ผู้บริหาร

            แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหนางทางการบริหารของหน่วยงาน
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         อธิการและทีมบริหาร
                        ผู้ช่วยอธิการบดี

03.   อำนาจหน้าที่

            แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่กฎหมายกำหนด
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559

04.   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

            แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
                         แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565
                         รายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์

05.   ข้อมูลการติดต่อ

            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         แผนที่และเส้นทางสำหรับมหาวิทยาสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต

06.   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

            การเผยแพร่ข้อมูล :
            ด้านการศึกษา
                         ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
                         ข้อบังคับ/ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                         ประมวลเกณฑ์มาตรฐาน/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านบัณฑิตศึกษา
            การบริหารงานบุคคล
                         กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ กองการเจ้าหน้าที่
                         การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                         มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
                         บริหารเงินเดือน/ค่าตอบแทน
             การเงิน การคลัง การพัสดุ
                         ระเบียบต่างๆ หน่วยตรวจสอบภายใน
                         ระเบียบต่างๆ กองคลัง

การประชาสัมพันธ์
07.   ข่าวประชาสัมพันธ์

            แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08.   Q&A

            การแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง เช่น Web broad , กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

09.   Social Network

            แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือของหน่วงานเช่น Facebook , Twitter , Instagram เป็นต้นสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                     

การดำเนินงาน
10.    แผนดำเนินงานประจำปี

            แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการ,กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
                         มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการดำเนินภารกิจประจำปี พ.ศ. 2563 (จากรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ หน้า 6-12)

11.    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

            แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 (จากรายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ หน้า 15-16)
                         รายผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)หน้า 20-24 ) 6-12)
                         รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12.    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

            แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานเช่นผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี 2562 รายงานต่อที่ประชุม ก.บ.ม เอกสารหน้า 19-20
                        รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาพิเศษปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2662) หน้า 21
                         รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกัน ปีงบประมาณ 2562 (หน้า 21)
                         แผนและผลการใช้งบประมาณรายจ่าย แต่ละไตรมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน
13.    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        คู่มือทั้งหมดของด้านงานพัสดุ
                        คู่มือระบบบัญชีและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระบบ MAS-PSU)
                        คู่มือการใช้งานระบบ TOR Online
                        คู่มือปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
                        คู่มือการจัดทำภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ
                        คู่มือทั้งหมดจากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
                        คู่มือการปฏิบัติงานผู้สอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน ด้านการเงินและบัญชี

การให้บริการ
14.   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานที่ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่นเป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        คู่มือทั้งหมดของด้านงานพัสดุ
                        คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                        คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
                        คู่มือทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัย
                        คู่มือการจัดทำภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ
                        คู่มือทั้งหมดจากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

15.   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            แสดงผลสำรวจความพีงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขั้นในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        สถิติการใช้บริการของ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
                        สถิติการให้บริการ TOEIC
                        สถิติการใช้บริการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

16.   รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจการให้บริการ

            แสดงผลสำรวจความพีงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจต่อการให้บริการของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
                        ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต
                        ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
                        แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์โดยนักศึกษา
                        ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์โดยนักศึกษา
                         ความพึงพอใจการให้บริการของผู้ใช้บัณฑิต
                         ความพึงพอใจในการให้บริการศูนย์อาหารโรงช้าง
                        ความพึงพอใจในการให้บริการหอพักนักศึกษา

17.   E-Service

            แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
                        ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        ระบบรับสมัครงาน
                        ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
                        ระบบประชุม
                        ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ( ปริญญาตรี )
                        ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ( ปริญญาโท-เอก )
                        ระบบการให้บริการสมัครสอบ TOEIC PSU Hatyai
                        ระบบสารสนเทศทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานคิรนทร์
                        ระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                        ระบบงานพิเศษ พัฒนาและฝึกอบรม
                        ระบบบริการสุขภาพและอุบัติเหตุนักศึกษา
                        ระบบจองหอพักงานหอพักนักศึกษา

การให้บริการ
18.   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        แผนงบประมาณประจำปี 2563

19.   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

            แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานการกำกับติดตาม กาใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
                        รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

20.   รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

            แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560​ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2562
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย คณะ/หน่วยงาน ปี 2562 รายงานต่อที่ประชุม ก.บ.ม เอกสารหน้า 19-20
                        รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกัน ปีงบประมาณ 2562 (หน้า 21)
                        รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

21.   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560​ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
                        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22.   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

            แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         เว็บไซต์มหาวิทยาลัยในส่วนประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
                        เว็บไซต์กองคลังในส่วนประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
                        เว็บไซต์คณะแพทย์ในส่วนประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

23.   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำไตรมาส
                        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

            แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส่และมีคุณธรรม เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงานเป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวิจัยของงานบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้นเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
                        แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล
                        แผนอัตรากำลังคน

27.   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร , หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลกร , หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร , หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
                        ประกาศ เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
                        พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ มอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
                        ข้าราชการ
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557
                        ลูกจ้างประจำ
                        ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2544
                    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
                    ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ มอ.เรื่องการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
                        TOR สายวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่
                         ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
                         ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                         ประกาศ ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
                    พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
                    ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนทั่วไป
                    ข้าราชการ
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
                    พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
                        ประกาศ ม.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                    ลูกจ้างประจำ
                        ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ.2561
                         ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
                         ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

28.   แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้นมา เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบ
29.   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 กระบวนการจัดการร้องเรียน / ร้องทุกข์
                 ผังกระบวนการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์

30.   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

             แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31.   ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

             แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรืองที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 สถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

             แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์​ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 https://www.facebook.com/psuconnext/

33.    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

             แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2563
                  ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
                 ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34.   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

             แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

35.   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

             แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน​ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
                แต่งตั้งกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
                 ม.สงขลานครินทร์ ปฐมนิเทศ บัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด รุ่น 2
                 “สงขลานครินทร์” ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้วิชาการในการจัดการปัญหาประเทศ
                 This is PSU Series พลังของสงขลานครินทร์ในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ
                  “สงขลานครินทร์” ปฐมนิเทศบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิดเพื่อการใช้ไอทีทำงานร่วมกับชุมชน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

             แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้การทุจริตหรือก่อให้เกิดการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

37.    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

             แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน​ ,เป็นกิจรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 ,เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                แผนการดำเนินงานชุมชนแนวปฏิบัติการเงินและบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2563
                โครงการสอบทานภายนของคณะ / หน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38.    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                โครงการเกี่ยวกับ Academic Honesty การสร้างวัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาล
                 โครงการผู้สอบทาน
                ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                7 ค่ายอาสาพัฒนา พลังลูกสงขลานครินทร์ พัฒนาชุมชน
                ม.สงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์บรรเทาและการช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ COVID-19
                ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี เร่งกำลังการผลิตหน้ากากผ้าและชุดป้องกันสำหรับแพทย์และพยาบาล
                 ม.สงขลานครินทร์ใช้บูรณาการข้ามศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้งานบริการวิชาการชุมชน

แผนป้องกันการทุจริต
39.   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

             แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต , มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40.   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

             แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ,มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                หลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง (หาดใหญ่ รุ่นที่ 2)
                คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
                กิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                โครงการอบรม Academic Honesty online

41.   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

             แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช่จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562
            การเผยแพร่ข้อมูล :
                หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากร (เพิ่มเติม)
                ตามบันทึกข้อความเรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมฟังการชี้แจง เรื่องภาระงานทที่ส่วนงานกำหนดของสำนักงานอธิการบดีและการประเมิน Competecy ใหม่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42.   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

             แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อองหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
            การเผยแพร่ข้อมูล :

                คำสั่ง ม.อ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                บันทึกข้อความเรื่อง ขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากร (เพิ่มเติม)
                บันทึกข้อความเรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง เรื่องภาระงานที่ส่วนงานกำหนดของสำนักงานอธิการบดีและการประเมิน Competency ใหม่

43.    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

             แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
            การเผยแพร่ข้อมูล :

                มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน
                คำสั่ง ม.อ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล
                 คำสั่ง ม.อ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความสุจริตทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใหม่