ข่าวประกวดราคา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมหน้าศูนย์กีฬา วิทยาเขตหาดใหญ่ งานพัสดุ กองคลัง 6 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ แบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 2 งานพัสดุ กองคลัง 22 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครืองเสียงห้องประชุมวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด งานพัสดุ กองคลัง 15 พ.ย. 61
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 จำนวน 38 รายการ พัสดุ กองคลัง 12 ต.ค. 61
เสนอราคาเช่าพื้นที่ หอพักนักศึกษาม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคาร 8 , 9 ,10 และ 11 สหกรณ์บริการ 11 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมระบบแสงสว่างหลังสำนักงานหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 24 ส.ค. 61
ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.
ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง ๒๑๕ พร้อมติดตั้ง กองคลัง 11 ก.ค. 61
ประกาศเรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรบุคลากร กองคลัง 9 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำผิวถนนหน้าโรงช้าง กองคลัง 6 ก.ค. 61
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in one (AIO) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๐ เครื่อง กองคลัง 18 มิ.ย. 61 25 มิ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างระบบใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 พ.ค. 61 8 มิ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พัสดุ กองคลัง 8 มี.ค. 61 14 มี.ค. 61
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้าและบริการต่างๆ ในศูนย์อาหารโรงช้าง โรงอาหารมหาวิทยาลัยและในบริเวณหอพักนักศึกษา ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 3 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61
ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลห้อง 215 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ กองคลัง 6 มี.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พัสดุ กองคลัง 21 ก.พ. 61
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหอพักนักศึกษาอาคาร 12 -14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ กองคลัง 22 ก.พ. 61
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน งานยานยนต์ กองอาคารสถานที่
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design