ตรามหาวิทยาลัยที่ใช้ในหนังสือ
แทนตราครุฑตรามหาวิทยาลัยที่ใช้ในหนังสือแทนตราครุฑ


ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งแต่วันนี้ (21 กรกฎาคม 2559) และไม่สามารถใช้ตราครุฑในหนังสือได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด ขนาดตรามหาวิทยาลัยที่ใช้แทนตราครุฑในหนังสือชนิดต่างๆ

ข้อกำหนดการใช้ตรามหาวิทยาลัยที่ใช้ในหนังสือชนิดต่างๆ

Download ตราสัญลักษณ์ (psd file)

Download ตราสัญลักษณ์สำหรับหนังสือภายนอก

Download ตราสัญลักษณ์สำหรับหนังสือภายใน

Download ตราสัญลักษณ์สำหรับหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ

Download แบบฟอร์มคำสั่งตรามหาวิทยาลัย

Download แบบฟอร์มหนังสื่อภายในตรามหาวิทยาลัย

Download แบบฟอร์มประกาศตรามหาวิทยาลัย

Download แบบฟอร์มหนังสือประทับตรามหาวิทยาลัย

Download แบบฟอร์มหนังสือภายนอกตรามหาวิทยาลัย