PSU WiFi

PSU WiFi

Girl in a jacket

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีชื่อว่า PSU WiFi (802.1x) ให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ/หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์อาหารโรงช้าง ศูนย์กีฬา ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และบริเวณหอพักนักศึกษา ฯลฯ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายฯได้ ในบริเวณที่มีสัญญาณ PSU WiFi (802.1x) โดยจะต้องใส่ Username และ Password ของระบบ PSU Passport ในการ Login เข้าใช้งาน


การตั้งค่า PSU WiFi แบบปลอดภัย มี 2 ชื่อที่ให้บริการ ดังนี้
       "PSU WiFi 5GHz" สำหรับเครื่องที่รองรับย่านความถี่ 5 GHz จะมองเห็นสัญญาณนี้
       "PSU WiFi (802.1x)" สำหรับเครื่องที่รองรับย่านความถี่ 2.4 GHz
โดย PSU WiFi แบบปลอดภัย ต้องการเพียงป้อนค่า PSU Passport เพื่อเชื่อมต่อเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม https://net.psu.ac.th/index.php/psuwifi