PSU WiFi

PSU WiFi

Girl in a jacket

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีชื่อว่า PSU WiFi (802.1x) ให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ และคณะ/หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์อาหารโรงช้าง ศูนย์กีฬา ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ และบริเวณหอพักนักศึกษา ฯลฯ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เชื่อมต่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายฯได้ ในบริเวณที่มีสัญญาณ PSU WiFi (802.1x) โดยจะต้องใส่ Username และ Password ของระบบ PSU Passport ในการ Login เข้าใช้งาน