โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ( 8 สิงหาคม พ.ศ.2565)