วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558 - 2561

  • วิสัยทัศน์(Vision)

    วิทยาเขตแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน สู่ระดับแนวหน้าของโลก

  • พันธกิจ(Mission)

    1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงระดับสากลและตอบสนองบริบทสังคม
    2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
    3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม