วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570