คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิตยา อัมรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม

ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ

ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์
ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัธกิจเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐพล บุญนำ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ศรัณยู ใคลคลาย

รองคณบดีฝ่ายนวัฒกรรมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุตา แซ่เจีย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัตนศักดิ์ เหมะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ดร.ศักดา ขจรบุญ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ดร.วัฒนา นนทชิต

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจเพื่อสังคม

อาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

รองศาสตราจารย์
ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและการวิจัย