U2T ตำบลขุนทะเล : ถอดบทเรียนโครงการยกระดับตำบล และสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย( 25 เมษายน พ.ศ.2565)

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะทำงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

โดยกิจกรรมในวันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง และทีมนักวิชาการในโครงการ ซึ่งโคงการดังกล่าวได้มีผลลัพธ์การดำเนินงานหลากหลานด้าน ได้แก่ เกิดการจ้างงานในชุมชน 3 กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชน 5 คน นักศึกษา 5 คน พัฒนาทักษะในหลายๆ ด้านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  ยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ส่งเสริมช่องทางการขาย การตลาดและเศษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพและด้านอื่นๆ  ร่วมทั้ง มี Community Big Data ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลของตำบล

 

 

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนครอบคลุมทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี ตรัง หาดใหญ่ พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 90 ตำบล ใน 12 จังหวัดภาคใต้