ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการแบบ Online Webinar หัวข้อ "Polymer-based Drug Delivery System" พอลิเมอร์กับศาสตร์ทางการแพทย์ พร้อมหาคำตอบ( 2 สิงหาคม พ.ศ.2564)