( 5 มีนาคม พ.ศ.2564)

 วันนี้ (5 มี.ค. 64) รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดการเสวนา และถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเสวนาเส้นทางสู่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ “How to publish your research in International Journal” ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด จึงจัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้มีความตื่นตัวด้านการทำวิจัย รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจจากการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์จากนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้นักวิจัยของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาทักษะของการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นได้ในอนาคต ในโครงการดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำวิจัยและการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ทั้งในมุมมองของนักวิจัย และจากมุมมอง Reviewer รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการดำเนินงานด้านการวิจัย ทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์