รายละเอียด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019)( 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562)