พิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร( 21 มีนาคม พ.ศ.2562)

 วันที่ 19 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร พร้อมด้วย ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และได้มอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวันที่สองมีกิจกรรมโดยช่วงเช้านั้น เป็นกิจกรรม Mission to C-53 จากคณะคุณครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Crypto Master จากคณาจารย์ ในโครงการห้องวิทยาศาสตร์ และทีมพี่เลี้ยงจากนักเรียนโครงการห้องวิทยาศาสตร์