ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สู่การสร้างสระเก็บกักน้ำต้นแบบจากยางพารา สำหรับการเกษตร( 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การสร้างสระเก็บกักน้ำต้นแบบจากยางพาราสำหรับการเกษตร

ในวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq17EJbsMogrXpxFS5JVZIXY_mKUpf0qIabTRogYZQezXeLA/viewform?c=0&w=1

*อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย*