คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) บัตรบรอนซ์เงิน(นำเที่ยวทั่วประเทศ)( 24 มกราคม พ.ศ.2561)

 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)  

  1. สมัคร online ที่ http://scc.surat.psu.ac.th/web/index.php

  2. สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร์ 077-278819 / 095-0297733