ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒โดยขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ 
ร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)