ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2( 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา รายละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศเอกสารประกวดราคา (e-bidding)