ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิก