ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2( 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารในตัวอย่าง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

โดยขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ 
ร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)