ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 5 เมษายน พ.ศ.2567)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา 

 

 

 

ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลา ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)