ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง( 4 เมษายน พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก