ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 3 เมษายน พ.ศ.2567)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา  ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา(e-bidding)