ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)( 3 เมษายน พ.ศ.2567)

  ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี    จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 5,002,697.75 บาท (ห้าล้านสองพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  17 เมษายน 2567 ตามรายละเอียด ประกาศ อกสารประกวดราคา ราคากลาง สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.gprocurement.go.th