ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดสัญญานไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบสมาร์ทแอมปลิฟายเออร์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

    ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์วัดสัญญานไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบสมาร์ทแอมปลิฟายเออร์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ 
ร่างประกาศ  ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)