ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบคอมพาวด์พร้อมจอแสดงผล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

    ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบคอมพาวด์พร้อมจอแสดงผล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ 
ประกาศ  เอกสารประกวดราคา รายละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศเอกสารประกวดราคา (e-bidding)