ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกลั่นไนโตรเจน (ระบบอัตโนมัติ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นไนโตรเจน (ระบบอัตโนมัติ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคา
 เอกสารประกวดราค รายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลา ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)