ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

   ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ 
ประกาศ  เอกสารประกวดราคา รายละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศ/เอกสารประกวดราคา (e-bidding)