ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยขอนำประกาศและเอกสารประกวดราคา ตามเอกสารที่แนบ 
ประกาประกวดราคา  เอกสารประกวดราค รายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR)และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเปิดเผยราคากลาง ราคากลา ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)