ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 26 ตุลาคม พ.ศ.2566)

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  6 พฤศจิกายน 2566 โดยมีราคากลางในการจัดหา เป็นเงิน 1,522,066.67 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ตามเอกสารที่แนบละเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding) 

ประกาศประกวดราคาอกสารประกวดราคา ร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง