ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 18 ตุลาคม พ.ศ.2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ รายการคอมพิวเตอร์  จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocument.go.th หัวข้อ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ 

ร่างประกาศประกวดราคา   ร่างเอกสารประกวดราคา    ร่าง TOR  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  ราคากลาง