รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.) หลายอัตรา( 17 มกราคม พ.ศ.2567)

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.) หลายอัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม