โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION)( 18 มีนาคม พ.ศ.2562)( 18 มีนาคม พ.ศ.2562)

 วันที่18 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสารจำนวน 57 ราย ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ ห้องอ่าวไทย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน ผลที่ได้รับจากการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม รู้จักการแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันได้