โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 59 คน เมื่อวันที่ 25 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้และเป็นการสร้างทัศนะคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนให้ทัดเทียมนานาประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี