โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION( 21 ธันวาคม พ.ศ.2561)

 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  STEM EDUCATION ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จำนวน 120 คน ครู 6 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 32 คน รวมทั้งสิ้น 158 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และในโครงการดังกล่าวมีวิทยากรดำเนินกิจกรรม 7 ท่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์วาสนา บุญแสวง ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง  ดร.สายสุนีย์ จำรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ดร.ณัฐพล บุญนำ ดร.อภิรัฐ วานิชสมบัตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน ผลที่ได้รับจากการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม รู้จักการแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันได้